Home

Virksomhet definisjon

Virksomhet eller foretak er betegnelser for en juridisk person eller en organisasjon som produserer varer eller tjenester. Man skiller mellom private og offentlige. Hovedenheter som driver næringsvirksomhet og har ansatte, skal ha en underenhet/virksomhet registrert. Du kan se antall ansatte knyttet til én virksomhet

Virksomhet - Wikipedi

Ifølge en rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor finnes det i Norge ingen klar definisjon på hva en ideell aktør eller virksomhet er Statistisk sentralbyrå (SSB) tar i bruk begrepet virksomhet istedenfor bedrift fra januar 2014. Dette vil gi en mer enhetlig begrepsbruk i rapporteringen til.

Virksomhet/underenhet Brønnøysundregistren

Fakta: Hva er en «ideell virksomhet»? - Arbeidslivet

Illojalitet og konkurrerende virksomhet? Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for å få svar på ditt spørsmål Lobbyvirksomhet, lobbyisme, på norsk også kjent som korridorpolitikk. Lobbyvirksomhet vil si at interesseorganisasjoner, bedrifter og pressgrupper forsøker å. Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsern-regnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal vurderes etter. definisjon skal primært si hva begrepet er, heller enn hva det ikke er. Ta med referanse - lenke En beskrivelse av en virksomhet, som gir en helhetli

Fra bedrift til virksomhet - SS

 1. Høyesterett pekte på at det ved avgjørelsen av om overføring av en del av en virksomhet innebar overføring av en selvstendig økonomisk enhet,.
 2. virksomhet på nynorsk. Vi har to oversettelser av virksomhet i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. Definisjon av felles kontrollert virksomhet Felles kontrollert virksomhet er definert i regnskapsloven § 5-18, og er økonomisk virksomhet regulert ved avtale.
 4. sette begrepet 'policing' til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk be-grep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet ha
 5. utadrettet virksomhet på engelsk. Vi har én oversettelse av utadrettet virksomhet i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Innledning. Går du med en gründer i magen? Har du lyst til å starte egen virksomhet - enten alene eller sammen med andre? Hva kan du og hva han du ikke gjøre i. Definisjoner § 1-1. Saklig virkeområde (1) fartøy som er spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten og som har oppdrag i slik virksomhet.

virksomhet - definisjon - norsk bokmål - nb

 1. Definisjon av lobbyvirksomhet i Online Dictionary. Betydningen av lobbyvirksomhet. Norsk oversettelse av lobbyvirksomhet. Oversettelser av lobbyvirksomhet.
 2. Utadrettet virksomhet. Alta krisesenter driver utadrettet virksomhet i form av opplysningsarbeid i skoler og andre offentlige tjenesteinstanser
 3. Virksomhet hvor deltakerne sammen har felles kontroll. Behandles regnskapsmessig etter bruttometoden, linje for linje eller for hver hovedgruppe
 4. st 50 % av finansieringen kommer fra offentlige kilder
 5. Spørsmålet om hva som er strategisk, taktisk og operativt nivå i en virksomhet er et gammelt spørsmål i organisasjonslitteraturen, som er blitt behandlet i mange.
 6. Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.
 7. 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i.

Fradragsrett for kostnader i virksomhet En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens. vurderinger som bør gjøres ved organisering av statlig virksomhet og generelt å bidra til en mer kunnskapsbasert tilnærming til slike spørsmål perioden virksomheten forventer å ha nytte av eiendelen i egen virksomhet. Den totale Definisjon på noen regnskapsmessige begreper. 17.02.2011 Versjon 1.

Bedrifter kan være utsatt for at deres egne ansatte slutter for å starte egen konkurrerende virksomhet eller går over til en konkurrent. Det finnes forskjellige. Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Lønn. Dersom en arbeidstaker utfører hoveddelen av sitt arbeid i en høyere sone enn

Er en virksomhet eiet av bare én person, kan ansvaret bare begrenses ved valg av aksjeselskapsformen. En personlig næringsdrivende blir fortløpende beskattet for. Vilkårene for drift av franchisetakers virksomhet, samt samarbeidet mellom partene, bestemmes i en juridisk avtale. Bli franchisetaker. Franchise - definisjon

definisjonen er også lagt inn i gis under de minimis-regelverket kan maksimalt utgjøre 200 000 euro over en periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet Finn synonymer til virksomhet og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Før det er mulig å studere problemet du har valgt, må du definere alle nøkkelbegreper og lage en eller flere operasjonell definisjoner

Økonomisk virksomhet - Skatteetate

Denne definisjonen skiller videre en virksomhet fra en organisasjon, siden en organisasjon ikke kan delta i kommersiell aktivitet, mens et foretak vanligvis gjør Norges Ishockeyforbunds «Retningslinjer for Selects-virksomhet» Definisjon av Selects/kommersielle aktører: Aktører som kjøper og selger «ishockeyaktiviteter»

I en rekke situasjoner er det nødvendig å vite hva en virksomhet er verdt. I denne artikkelen gir vi deg en enkel og overordnet fremstilling av forhold som er av. Innenfor regnskap er goodwill den merverdien en virksomhet kan ha på grunn av for eksempel godt rykte og status 4. Barns medvirkning. Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på. Definisjon. Det finnes flere En virksomhet lagrer også mye informasjon om de ansatte og potensielt mye informasjon om andre som f.eks. kunder og leverandører

Jusinfo.no: Offentlig virksomhet

I virksomhet med flere verneombud skal det være hovedverneombud. Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid Definisjonen får også med seg det at du sannsynligvis anstrengte deg sterkt for Organisasjonens virksomhet baseres på følgende seks mer spesifikke kategorier. Trenger du synonymer til VIRKSOMHET? Se i vår kryssordbok med flere millioner synonymer. Her får du hjelpen du trenger. Med den innebygde kryssordhjelperen går.

Økonomi - Wikipedi

Teamet skal være tverrfaglig og drive oppsøkende virksomhet, behandlingen skal ikke gjennomføres av enkeltpersoner, men av teamet,. World Wildlife Fund har dette målet for sin virksomhet:. Intensjon om å bli klimanøytral virksomhet . Fra 1.1.2019 skal alle Fjordkrafts leverandører være klimanøytrale i henhold til FNs definisjon I 2014 var Lynx-helikoptrene fra 337-skvadronen embarkert 76 dager om bord på Kystvaktens fartøyer. Reduksjonen er markant i forhold til tidligere år og noe mindre.

Der legges det til grunn at ambulerende virksomhet er virksomhet som ikke drives fra fast tilrettelagt utsalgssted. Sporadisk kontantsalg knyttes på sin side opp mot. Å etablere egen virksomhet er for mange å realisere seg selv. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow forsøkte i 1943 å definere grunnleggende behov som kan. Forskrift om administrative ordninger § 8-6 krever at sakkyndig virksomhet (kan også være enkeltmannsforetak) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som.

Du har en virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til. I denne forskningsrapporten foreslås det å oversette begrepet policing til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk begrep

pedagogikk - Store norske leksiko

OECDs definisjon av Forskning og utviklingsarbeid Forskning og I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom FoU og annen virksomhet Mye av grunnen til det er den forvirringen vi snakket om i starten. Oss seks i byrået hadde gjerne seks forskjellige definisjoner på hva en visjon er Departementet finner derfor ikke noen grunn til å endre definisjonen av en tjenesteyter som faktisk utøver økonomisk virksomhet ved bruk av et fast.

Når er transaksjonen en virksomhetsoverdragelse etter - Jusstorge

Har du spørsmål om oppsigelse av ansatt som starter konkurrerende virksomhet? Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for en samtale Det er et lederansvar å sørge for at din virksomhet lykkes med digitalisering, eller unngår å gå til grunne på grunn av manglende initiativ Se også definisjoner under hver enkelt kategori. Utnyttbar levetid er den perioden en eiendel forventes å være tilgjengelig for bruk i en virksomhet Fil: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/ese/nou2000-24-ordliste.html Noen sikkerhets- og sårbarhetdefinisjoner Fra Kåre Willoch (red.): Et sårbart samfunn. Hva er en service-orientert virksomhet? En tjeneste-orientert virksomhet er en som gir en service til sine kunder eller kunder. Bedrifter og andre bedrifter generelt.

Veiledning. Storulykkevirksomhet Forskriften omfatter både private og offentlige foretak. Farlig kjemikalie Definisjonen av farlig kjemikalie omfatter væsker. 2 DEFINISJONER Virksomhet som skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan. Virksomheten skal ha tilstrekkelige teoretiske og praktiske erfaringer på. Experians Konkurrentanalyse viser regnskaps- og nøkkeltallene til en utvalgt virksomhet nøye sammenlignet med de nærmeste konkurrentene. Experian.no; Produkter Definisjon av virksomhet studie Business er prosessen med salg og kjøp. Det refererer også til de aktivitetene som begynner med produksjon av produkter og tjenester.

Lov om årsregnskap m

Påloggede medlemmer har tilgang til en rekke firmafordeler for forretningsutvikling og drift av egen virksomhet Næringsvirksomhet Næringsvirksomhet er etablering, utvikling og drift av en virksomhet (organisasjon) også kalt bedrift, firma, foretak eller selskap som bruker. Hva kreves for å klare å oppnå en radikal innovasjon i en etablert virksomhet? I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse dette problemet Definisjon av samvirkeforetak, samt utdypende informasjon om hvilke krav som må være oppfylt for at en virksomhet skal være samvirkeforetak.. Innovasjon betyr å skape noe nytt - til det bedre. En innovasjon, betraktet i ettertid, kan med andre ord gjenkjennes som en nyvinning som har bidratt til å skape.

Definisjon på FoU. Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å erverve ny viten og innsikt uten å ta sikte på praktiske mål og. Registrering av næringskode. Enhetsregisteret registrerer næringskode ved nyregistrering av en virksomhet, og endrer næringskoden hvis en virksomhet melder ny. FORSVARET Forsvarets personell - og vernepliktssenter Tilgang, avgang og endring av samfunnskritisk virksomhet (SKV) i Fritaksordningen Telefaks: 61 10 36 9 Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor Den skattemessige behandlingen av gevinst ved salg av virksomhet vil være forskjellig dersom gevinsten ikke den regnskapsmessige og skattemessig definisjon av. NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte

populær: